DeeDeeHost ("บริษัท") มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของบริษัท จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

  การเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

   ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่รวมข้อมูลที่มีการลบข้อมูลประจำตัวออก (ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน)

   ยกตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวม คือข้อมูลที่ท่านให้กับเรา ท่านอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านกับเราโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มของเราผ่านเว็บไซต์ https://deedeehost.com (เว็บไซต์ของเรา) หรือโดยการตอบทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลของท่านในการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ของเรา, การสมัครสมาชิกบริการของเรา, การค้นหาสินค้า, การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรา, การเข้าแข่งขัน, การส่งเสริม, การค้นหา เมื่อท่านรายงานปัญหากับทางเว็บไซต์ของเราหรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว ซึ่งต้องมีการให้ข้อมูลที่จำเป็น ข้อมูลที่ท่านให้เราอาจรวมถึง ชื่อของท่าน, ที่อยู่, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ในการเข้าชมเว็บไซต์แต่ละครั้ง เราอาจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:

   ข้อมูลทางเทคนิคซึ่งอาจรวมถึงโปรโตคอล (IP ADDRESS) ที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านมายังอินเตอร์เน็ต ข้อมูลการ Log-in ของท่าน, ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์, การตั้งค่าโซนเวลา, ชนิดของปลั๊กอินและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์, ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม, ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของท่าน รวมถึงตัวระบุที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต (URL) การเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยผ่านหรือจากเว็บไซต์ของเรา (รวมทั้งวันที่และเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่ท่านดูหรือค้นหา (เช่นการเลื่อน คลิก และเลื่อนเม้าส์) และวิธีการที่ใช้ในการเรียกดูจากหน้าเว็บและหมายเลขโทรศัพท์ใด ๆ ที่ใช้ในการโทรไปยังหมายเลขบริการลูกค้าของเรา

   DeeDeeHost ใช้ Google Analytics เพื่อพัฒนาบริการ ประสบการณ์ของผู้ใช้งานและวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของ DeeDeeHost วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อใช้ข้อมูลที่รวบรวมในการติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ DeeDeeHost ข้อมูลที่รวบรวมจาก Analytics จะไม่ถูกนำมาใช้สำหรับการจัดทำโปรไฟล์การโฆษณาหรือวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์อื่น ๆ

  หากท่านไม่สะดวกให้ข้อมูลส่วนบุคคล

   ขณะที่เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่เรามีกับท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นนั้นได้ เราอาจไม่สามารถทำสัญญากับท่านได้ (ยกตัวอย่างเช่น ให้บริการกับท่านได้) ในกรณีนี้เราอาจต้องยกเลิกข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดกับท่าน แต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการจัดเก็บอย่างไร

   เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราได้รับจากลูกค้า (กลุ่มที่น่าจะเป็นลูกค้าและลูกค้าปัจจุบัน) ด้วยตนเองหรือจากเว็บไซต์ของเราในบริบทของความสัมพันธ์ตามสัญญา เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับตามกฎหมาย ไม่เพียงแต่จากลูกค้า แต่รวมถึงจากบุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานของรัฐหรือ บริษัทที่ได้แนะนำลูกค้าให้แก่เรา

  วัตถุประสงค์ของการดำเนินการข้อมูลและพื้นฐานทางกฎหมาย

   โดยทั่วไปเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม GDPR และการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล (การคุ้มครองบุคคล) ตามกฎหมายมาตรา 138 (1) / 2544 ตามที่ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวเนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อต่อไปนี้:
  1. เพื่อดำเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาที่เกิดขึ้นจากสัญญาใด ๆ ระหว่างท่านกับเรา และ เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านร้องขอจากเรา
  2. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอื่น ๆ ที่เรานำเสนอซึ่งคล้ายคลึงกับบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ซื้อหรือสอบถามมาแล้ว
  3. ในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากกฎหมายที่ เกี่ยวข้องซึ่งเราอยู่ภายใต้บังคับและข้อกำหนดตามกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษีอากร
  4. การส่งเสริมความสนใจที่ดีที่สุดของลูกค้า
  5. หากท่านได้ให้ความยินยอมเฉพาะของท่านในการดำเนินการ (นอกเหนือจากเหตุผลที่ระบุไว้ด้านบน) ความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับความยินยอมนั้นด้วย ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะได้รับการเพิกถอนของท่านจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ
  6. เพื่อให้บริการท่านหรือทำการเลือกให้บุคคลที่สามให้บริการท่าน เกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่เรารู้สึกว่าท่านอาจสนใจ หากท่านเป็นลูกค้าปัจจุบัน เราจะติดต่อท่านทางอิเล็กทรอนิกส์เมล (อีเมล) เท่านั้น พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกับสินค้าซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายหรือเจรจาขายสินค้าก่อนหน้านี้กับท่าน
  7. แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
  8. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาที่ดำเนินการในระหว่างปีปฏิทิน
  9. เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราจะนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
  10. การจัดการเว็บไซต์ของเราและการดำเนินงานภายใน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา, การวิเคราะห์ข้อมูล, การทดสอบ, การวิจัย, สถิติ และการสำรวจ
  11. เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะปรากฏในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
  12. เพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในลักษณะแบบโต้ตอบเกี่ยวกับบริการของเราเมื่อท่านเลือกใช้บริการ
  13. เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเรา เพื่อให้เว็บไซต์ของเราปลอดภัยและมั่นคง
  14. เพื่อประเมินหรือทำความเข้าใจถึงประสิทธิภาพของการโฆษณาที่เราให้บริการแก่ท่านและผู้อื่น และเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน
  15. เพื่อให้คำแนะนำแก่ท่านและผู้ใช้เว็บไซต์อื่น ๆ ของเรา เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ท่านหรือพวกเขาอาจจะสนใจ

  การเปลี่ยนวัตถุประสงค์

  1. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมไว้เท่านั้น เว้นแต่เราจะพิจารณาว่าเราจำเป็นต้องใช้ด้วยเหตุผลอื่น และเหตุผลดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม หากท่านต้องการคำอธิบายว่าการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์เดิมอย่างไรโปรดติดต่อเราได้ที่: ที่อยู่อีเมล: support@deedeehost.com
  2. ถ้าเราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และเราจะอธิบายถึงพื้นฐานทางกฎหมายซึ่งเป็นเหตุให้เราสามารถทำได้

  การตลาด

  1. เราอาจดำเนินการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการและข่าวสารที่อาจเป็นที่สนใจของท่านหรือธุรกิจของท่าน
  2. ท่านสามารถเลือกไม่รับข้อมูลจากการอัปเดตอีเมลจดหมายข่าวและ / หรืออีเมลการตลาดอื่น ๆ ได้โดยคลิกลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ในการติดต่อสื่อสารทางอีเมลที่เราส่งให้ท่าน จากนั้นท่านจะถูกนำออกจากรายชื่อที่ส่งทางอีเมลของเรา
  3. นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิที่จะคัดค้านการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดซึ่งรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ โดยติดต่อเราได้ตลอดเวลาในการเขียน

  คุ้กกี้

  1. เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อสร้างความแตกต่างของท่านจากผู้ใช้เว็บไซต์อื่น ๆ ของเรา สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ท่านเมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของเราและยินยอมให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
  2. หากท่านไม่ต้องการให้เราปรับใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ หรือแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเว็บไซต์มีการส่งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน การปฏิเสธคุกกี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้เว็บไซต์ของเรา

  ใครที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  1. ในระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาและตามกฎหมายของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของDeeDeeHostเท่านั้นจะไม่มีการส่งข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สาม หากระบบของท่านยืนอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมาย
  2. ขอย้ำว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือถ้าเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย หรือถ้าเราได้รับอนุญาตภายใต้สัญญา และตามภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือหากท่านให้ความยินยอม เราต้องการให้บุคคลที่สามทั้งหมดเคารพความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เรากำชับผู้ให้บริการบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัดว่าต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ของท่านเอง และอนุญาตให้ดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และสอดคล้องกับคำแนะนำของเราได้เท่านั้น เราให้บริการเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงเท่านั้น

  ข้อมูลความปลอดภัย

  1. มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สูญหาย, ถูกใช้, เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, ถูกเปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย นอกจากนี้เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พนักงาน, ตัวแทน, ผู้รับเหมา และบุคคลที่สามอื่น ๆ พวกเขาจะดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำแนะนำของเราเท่านั้น และพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความลับ

  การเก็บรักษาข้อมูล

   ท่านจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของฉันนานเท่าใด


  1. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้านการบัญชีหรือการรายงานใด ๆ เว้นแต่จะมีการขยายเวลาการจัดเก็บหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

  เงื่อนไขเพื่อใช้ในการกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บรวมถึง:

  1. ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการท่านอย่างต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น ตราบเท่าที่ท่านยังคงใช้บริการของเรา)
  2. ไม่ว่าจะเป็นภาระทางกฎหมายที่เราต้องเผชิญ (ตัวอย่างเช่น กฎหมายบางอย่างกำหนดให้เราต้องเก็บบันทึกธุรกรรมของท่านไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เราจะสามารถลบได้)
  3. ว่าควรคำนึงถึงการรักษา หรือไม่คำนึงถึงตำแหน่งทางกฎหมายของเรา (เช่นกฎเกณฑ์ข้อพิพาท คดี หรือ ข้อบังคับ)

  ท่านมีสิทธิลบข้อมูลของท่าน ร้องขอให้ลบออก วิธีนี้ทำให้ท่านสามารถแนะนำให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เรียกได้ว่าเป็น”สิทธิที่จะถูกลืม”) โดยที่ข้อมูลนี้ไม่ได้มีการใช้หรือมีประโยชน์อีกต่อไป


  สิทธิตามกฎหมายของท่าน

  ภายใต้สถานการณ์บางอย่างท่านมีสิทธิภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

  1. ขอข้อมูลส่วนตัวของท่าน: ท่านสามารถขอการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีการดำเนินการหรือไม่และเพื่อขอรับสำเนาข้อมูลดังกล่าว
  2. ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านสามารถขอแก้ไขได้หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง
  3. ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ เช่น ถ้าไม่จำเป็นต้องให้บริการแก่ท่านอีกต่อไป
  4. วัตถุที่ใช้ในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจคัดค้านการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ เช่น การใช้ข้อมูลของท่านสำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา
  5. ร้องขอข้อจำกัดในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจร้องขอข้อจำกัด ในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ เช่น หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย
  6. ร้องขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ของท่านเอง
  7. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับเรา: ท่านสามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โปรดทราบว่าการเพิกถอนการยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ในการดำเนินการตามความยินยอมก่อนที่จะถูกเพิกถอนหรือเพิกถอนจากท่าน

  หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การป้องกันข้อมูลของเราที่: support@deedeehost.com

  การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

  ฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10/09/2020 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำแถลงนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราดำเนินการ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเสมอ


  ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียน อย่างไรก็ตามเรายินดีที่จะตอบข้อสงสัยของท่าน โปรดติดต่อเราได้ที่ support@deedeehost.com

DeeDeeHost ("บริษัท") มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของบริษัท จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

  การเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

   ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่รวมข้อมูลที่มีการลบข้อมูลประจำตัวออก (ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน)

   ยกตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวม คือข้อมูลที่ท่านให้กับเรา ท่านอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านกับเราโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มของเราผ่านเว็บไซต์ https://deedeehost.com (เว็บไซต์ของเรา) หรือโดยการตอบทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลของท่านในการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ของเรา, การสมัครสมาชิกบริการของเรา, การค้นหาสินค้า, การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรา, การเข้าแข่งขัน, การส่งเสริม, การค้นหา เมื่อท่านรายงานปัญหากับทางเว็บไซต์ของเราหรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว ซึ่งต้องมีการให้ข้อมูลที่จำเป็น ข้อมูลที่ท่านให้เราอาจรวมถึง ชื่อของท่าน, ที่อยู่, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ในการเข้าชมเว็บไซต์แต่ละครั้ง เราอาจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:

   ข้อมูลทางเทคนิคซึ่งอาจรวมถึงโปรโตคอล (IP ADDRESS) ที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านมายังอินเตอร์เน็ต ข้อมูลการ Log-in ของท่าน, ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์, การตั้งค่าโซนเวลา, ชนิดของปลั๊กอินและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์, ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม, ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของท่าน รวมถึงตัวระบุที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต (URL) การเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยผ่านหรือจากเว็บไซต์ของเรา (รวมทั้งวันที่และเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่ท่านดูหรือค้นหา (เช่นการเลื่อน คลิก และเลื่อนเม้าส์) และวิธีการที่ใช้ในการเรียกดูจากหน้าเว็บและหมายเลขโทรศัพท์ใด ๆ ที่ใช้ในการโทรไปยังหมายเลขบริการลูกค้าของเรา

   DeeDeeHost ใช้ Google Analytics เพื่อพัฒนาบริการ ประสบการณ์ของผู้ใช้งานและวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของ DeeDeeHost วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อใช้ข้อมูลที่รวบรวมในการติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ DeeDeeHost ข้อมูลที่รวบรวมจาก Analytics จะไม่ถูกนำมาใช้สำหรับการจัดทำโปรไฟล์การโฆษณาหรือวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์อื่น ๆ

  หากท่านไม่สะดวกให้ข้อมูลส่วนบุคคล

   ขณะที่เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่เรามีกับท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นนั้นได้ เราอาจไม่สามารถทำสัญญากับท่านได้ (ยกตัวอย่างเช่น ให้บริการกับท่านได้) ในกรณีนี้เราอาจต้องยกเลิกข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดกับท่าน แต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการจัดเก็บอย่างไร

   เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราได้รับจากลูกค้า (กลุ่มที่น่าจะเป็นลูกค้าและลูกค้าปัจจุบัน) ด้วยตนเองหรือจากเว็บไซต์ของเราในบริบทของความสัมพันธ์ตามสัญญา เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับตามกฎหมาย ไม่เพียงแต่จากลูกค้า แต่รวมถึงจากบุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานของรัฐหรือ บริษัทที่ได้แนะนำลูกค้าให้แก่เรา

  วัตถุประสงค์ของการดำเนินการข้อมูลและพื้นฐานทางกฎหมาย

   โดยทั่วไปเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม GDPR และการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล (การคุ้มครองบุคคล) ตามกฎหมายมาตรา 138 (1) / 2544 ตามที่ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวเนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อต่อไปนี้:
  1. เพื่อดำเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาที่เกิดขึ้นจากสัญญาใด ๆ ระหว่างท่านกับเรา และ เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านร้องขอจากเรา
  2. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอื่น ๆ ที่เรานำเสนอซึ่งคล้ายคลึงกับบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ซื้อหรือสอบถามมาแล้ว
  3. ในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากกฎหมายที่ เกี่ยวข้องซึ่งเราอยู่ภายใต้บังคับและข้อกำหนดตามกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษีอากร
  4. การส่งเสริมความสนใจที่ดีที่สุดของลูกค้า
  5. หากท่านได้ให้ความยินยอมเฉพาะของท่านในการดำเนินการ (นอกเหนือจากเหตุผลที่ระบุไว้ด้านบน) ความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับความยินยอมนั้นด้วย ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะได้รับการเพิกถอนของท่านจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ
  6. เพื่อให้บริการท่านหรือทำการเลือกให้บุคคลที่สามให้บริการท่าน เกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่เรารู้สึกว่าท่านอาจสนใจ หากท่านเป็นลูกค้าปัจจุบัน เราจะติดต่อท่านทางอิเล็กทรอนิกส์เมล (อีเมล) เท่านั้น พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกับสินค้าซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายหรือเจรจาขายสินค้าก่อนหน้านี้กับท่าน
  7. แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
  8. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาที่ดำเนินการในระหว่างปีปฏิทิน
  9. เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราจะนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
  10. การจัดการเว็บไซต์ของเราและการดำเนินงานภายใน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา, การวิเคราะห์ข้อมูล, การทดสอบ, การวิจัย, สถิติ และการสำรวจ
  11. เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะปรากฏในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
  12. เพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในลักษณะแบบโต้ตอบเกี่ยวกับบริการของเราเมื่อท่านเลือกใช้บริการ
  13. เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเรา เพื่อให้เว็บไซต์ของเราปลอดภัยและมั่นคง
  14. เพื่อประเมินหรือทำความเข้าใจถึงประสิทธิภาพของการโฆษณาที่เราให้บริการแก่ท่านและผู้อื่น และเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน
  15. เพื่อให้คำแนะนำแก่ท่านและผู้ใช้เว็บไซต์อื่น ๆ ของเรา เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ท่านหรือพวกเขาอาจจะสนใจ

  การเปลี่ยนวัตถุประสงค์

  1. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมไว้เท่านั้น เว้นแต่เราจะพิจารณาว่าเราจำเป็นต้องใช้ด้วยเหตุผลอื่น และเหตุผลดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม หากท่านต้องการคำอธิบายว่าการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์เดิมอย่างไรโปรดติดต่อเราได้ที่: ที่อยู่อีเมล: support@deedeehost.com
  2. ถ้าเราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และเราจะอธิบายถึงพื้นฐานทางกฎหมายซึ่งเป็นเหตุให้เราสามารถทำได้

  การตลาด

  1. เราอาจดำเนินการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการและข่าวสารที่อาจเป็นที่สนใจของท่านหรือธุรกิจของท่าน
  2. ท่านสามารถเลือกไม่รับข้อมูลจากการอัปเดตอีเมลจดหมายข่าวและ / หรืออีเมลการตลาดอื่น ๆ ได้โดยคลิกลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ในการติดต่อสื่อสารทางอีเมลที่เราส่งให้ท่าน จากนั้นท่านจะถูกนำออกจากรายชื่อที่ส่งทางอีเมลของเรา
  3. นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิที่จะคัดค้านการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดซึ่งรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ โดยติดต่อเราได้ตลอดเวลาในการเขียน

  คุ้กกี้

  1. เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อสร้างความแตกต่างของท่านจากผู้ใช้เว็บไซต์อื่น ๆ ของเรา สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ท่านเมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของเราและยินยอมให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
  2. หากท่านไม่ต้องการให้เราปรับใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ หรือแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเว็บไซต์มีการส่งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน การปฏิเสธคุกกี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้เว็บไซต์ของเรา

  ใครที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  1. ในระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาและตามกฎหมายของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของDeeDeeHostเท่านั้นจะไม่มีการส่งข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สาม หากระบบของท่านยืนอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมาย
  2. ขอย้ำว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือถ้าเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย หรือถ้าเราได้รับอนุญาตภายใต้สัญญา และตามภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือหากท่านให้ความยินยอม เราต้องการให้บุคคลที่สามทั้งหมดเคารพความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เรากำชับผู้ให้บริการบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัดว่าต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ของท่านเอง และอนุญาตให้ดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และสอดคล้องกับคำแนะนำของเราได้เท่านั้น เราให้บริการเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงเท่านั้น

  ข้อมูลความปลอดภัย

  1. มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สูญหาย, ถูกใช้, เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, ถูกเปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย นอกจากนี้เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พนักงาน, ตัวแทน, ผู้รับเหมา และบุคคลที่สามอื่น ๆ พวกเขาจะดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำแนะนำของเราเท่านั้น และพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความลับ

  การเก็บรักษาข้อมูล

   ท่านจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของฉันนานเท่าใด


  1. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้านการบัญชีหรือการรายงานใด ๆ เว้นแต่จะมีการขยายเวลาการจัดเก็บหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

  เงื่อนไขเพื่อใช้ในการกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บรวมถึง:

  1. ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการท่านอย่างต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น ตราบเท่าที่ท่านยังคงใช้บริการของเรา)
  2. ไม่ว่าจะเป็นภาระทางกฎหมายที่เราต้องเผชิญ (ตัวอย่างเช่น กฎหมายบางอย่างกำหนดให้เราต้องเก็บบันทึกธุรกรรมของท่านไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เราจะสามารถลบได้)
  3. ว่าควรคำนึงถึงการรักษา หรือไม่คำนึงถึงตำแหน่งทางกฎหมายของเรา (เช่นกฎเกณฑ์ข้อพิพาท คดี หรือ ข้อบังคับ)

  ท่านมีสิทธิลบข้อมูลของท่าน ร้องขอให้ลบออก วิธีนี้ทำให้ท่านสามารถแนะนำให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เรียกได้ว่าเป็น”สิทธิที่จะถูกลืม”) โดยที่ข้อมูลนี้ไม่ได้มีการใช้หรือมีประโยชน์อีกต่อไป


  สิทธิตามกฎหมายของท่าน

  ภายใต้สถานการณ์บางอย่างท่านมีสิทธิภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

  1. ขอข้อมูลส่วนตัวของท่าน: ท่านสามารถขอการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีการดำเนินการหรือไม่และเพื่อขอรับสำเนาข้อมูลดังกล่าว
  2. ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านสามารถขอแก้ไขได้หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง
  3. ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ เช่น ถ้าไม่จำเป็นต้องให้บริการแก่ท่านอีกต่อไป
  4. วัตถุที่ใช้ในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจคัดค้านการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ เช่น การใช้ข้อมูลของท่านสำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา
  5. ร้องขอข้อจำกัดในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจร้องขอข้อจำกัด ในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ เช่น หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย
  6. ร้องขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ของท่านเอง
  7. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับเรา: ท่านสามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โปรดทราบว่าการเพิกถอนการยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ในการดำเนินการตามความยินยอมก่อนที่จะถูกเพิกถอนหรือเพิกถอนจากท่าน

  หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การป้องกันข้อมูลของเราที่: support@deedeehost.com

  การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

  ฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10/09/2020 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำแถลงนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราดำเนินการ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเสมอ


  ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียน อย่างไรก็ตามเรายินดีที่จะตอบข้อสงสัยของท่าน โปรดติดต่อเราได้ที่ support@deedeehost.com

Talk with us
คำถาม? คำแนะนำ? สิ่งที่กังวล?

ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือ หรือเพียงแค่คำแนะนำว่าจะเริ่มต้นอย่างไร: ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทุกเมื่อ

อีเมล์หาเรา
CloudLinux OS
cPanel
LiteSpeed
Imunify 360
Let's Encrypt
CAT Telecom